TopCoder SRM 657

-----------------------------------------------------------------
辣鸡T2毁我青春
 

TopCoder SRM 620 Div1

------------------------------------------------------------
QAQ
 

UOJ Round的一些题

-----------------------------------------------------------------
想做一下UR
但是因为太弱了只会做一些最简单的题_(:3 」∠)_
所以就把做了的写在这里好了...

TC SRM 682

-----------------------------------------------------------
看到某神犇在做于是看了一下题
发现都不会QAQ
于是果断找神犇问懂了,把懂了的东西写一下好了
 

2016.1.23测试总结

好像是JSOI2009..
 
前三题一股联赛题的感觉
前两道题简单得BZOJ都不忍心加了...
--------------------------------------------------------------------------
 

NOIP集训-10.31总结

其实还是比较水的..
--------------------------------------------------------------------