NOIP集训-10.31总结

其实还是比较水的..
--------------------------------------------------------------------
 

NOIP集训-10.14总结

今天简直跪爽了啊...
 
--------------------------------------------------------------
Hello:SuperOj925
 
我考试的时候写的错误的贪心:(然而出题人并没有给我卡掉)
每次把剩下的最大的给Bob,如果有多个最大的,搜索。
(这个要卡WA或者卡成TLE都是可以的,最方便的就是所有数都出一样的,这个算法就变成暴力了..)