《吕氏春秋·孟秋纪·荡兵》 翻译

YYY posted @ 2017年9月29日 23:43 with tags 古文 翻译 吕氏春秋 , 508 阅读
_THIS_IS_START_OF_ARTICLE_
------------------------------------------------------------------------
最近突然又想翻译古文_(:з」∠)_ 
 
------------------------------------------------------------------------
翻译:
 
第二篇文章:
       古代的圣明的帝王有为了道义而用兵的,却没有不用兵的。战争是来源于上天的,从一开始就伴随着民众。但凡是军队,代表的是国家的威严,威严,就是国家的力量,人民(渴望国家)拥有威严和力量,这是人的本性。本性,是上天赋予的,不是人力可以改变的。(因此)武力不能被废除,并且制造(武器的产业)不能被改变。
       战争的历史是很悠久的。黄帝、炎帝曾经用水和火(相争斗),共工氏曾经肆意发难,五帝曾经相互争斗。(朝代)一个接一个地兴起又灭亡,胜利的人就可以统治天下。人们都说“蚩尤发明了武器”,蚩尤不是发明了武器,(只是)把武器改造地更加锋利(而已)。没有蚩尤的时候,人们也曾削尖木头来战斗,把胜利的人推选为首领,首领还不足以统治(众人),(人们)就拥立了君王,君王又不足以统治(众人),人们就拥立了天子。(所以说)天子的设立来自于君王,君王的设立来源于首领,首领的设立来源于争斗。(所以说)争斗的历史已经很悠久了,不可以禁止,不可以停歇,所以古代的圣明的帝王有为了道义而用兵的,却没有不用兵的。
       家里没有训斥和鞭打,那么仆人、小孩子犯错误的场面就会立刻出现,国家没有刑罚,那么百姓相互侵犯的场面就会立刻出现,天下没有征战和讨伐,那么诸侯相互欺凌的场面就会立刻出现。所以家中不能没有训斥和鞭打,国家不能没有刑罚,天下不能没有征战和讨伐,(至于为什么会出现战国时期礼崩乐坏的场面)只是有的人把(战争)用得巧妙,有的人用得笨拙而已。所以古代的圣明的帝王有为了道义而用兵的,却没有不用兵的。
       如果有因为吃东西噎死的人,就想要禁止全天下的人吃东西,有因为坐船(翻船)淹死的人,就想要禁止全天下的人坐船,那就太荒谬了,(同样的道理,)如果有因为战争失去了国家的人,就想要禁止全天下的战争,太荒谬了。那战争是不可以停止的,这就好像水和火一样,善于利用它们,它们就会成为带来好处的东西,不能好好利用它们,它们就会成为灾祸,像那用药也是这样,有良药就能够救人,有毒药就可以杀人。为了道义而发动的战争作为天下的良药,(他的作用)也是很大的。
       并且战争的历史这么悠久,也没有一刻人们是不使用它的。(不论)贵贱、老少、好人和坏人都是一样的,只是有大有小而已。考察最微小的争斗:(仇恨)在心中没有发作,这也是争斗;怒目相视,这也是争斗;表现出愤怒的脸色,这也是争斗;说出挑衅的话,这也是争斗;推、拉别人,这也是争斗;徒手搏斗,这也是争斗;聚众斗殴,这也是争斗;用军队打仗,这也是争斗。以上八种情况都是争斗,只是有小有大的区别而已,现在有些拿着停止争斗的说法到处讲的人,他一辈子都在争斗却自己都不知道,这真是荒谬啊,所以他的说辞虽然强力,言谈虽然清晰,文化和学问虽然很广博,也没看到有谁听他的。所以古代的圣明的帝王有为了道义而用兵的,却没有不用兵的。
       如果发动战争真的是出于道义,是为了诛杀残暴的君王,拯救苦难的人民,那么人民的喜悦之情,就好像孝子看见了慈爱的父母一样,就好像饥饿的人看见了美食一样,百姓奔走相告,就好像强劲的弩箭射入深谷一样,就好像积蓄了大水的堤岸崩塌一样。一般的君王尚且不能保全他的民众,何况残暴的君王呢?
 
------------------------------------------------------------------------
原文:
二曰:古圣王有义兵而无有偃兵。兵之所自来者上矣,与始有民俱。凡兵也者,威也;威也者,力也。民之有威力,性也。性者,所受於天也,非人之所能为也。武者不能革,而工者不能移。兵所自来者久矣。黄、炎故用水火矣,共工氏固次作难矣,五帝固相与争矣。递兴废,胜者用事。人曰“蚩尤作兵”,蚩尤非作兵也,利其械矣。未有蚩尤之时,民固剥林木以战矣,胜者为长。长则犹不足治之,故立君。君又不足以治之,故立天子。天子之立也出於君,君之立也出於长,长之立也出於争。争斗之所自来者久矣,不可禁,不可止。故古之贤王有义兵而无有偃兵。家无怒笞,则竖子、婴儿之有过也立见;国无刑罚,则百姓之相侵也立见;天下无诛伐,则诸侯之相暴也立见。故怒笞不可偃於家,刑罚不可偃於国,诛伐不可偃於天下,有巧有拙而已矣。故古之圣王有义兵而无有偃兵。夫有以噎死者,欲禁天下之食,悖;有以乘舟死者,欲禁天下之船,悖;有以用兵丧其国者,欲偃天下之兵,悖。夫兵不可偃也,譬之若水火然,善用之则为福,不能用之则为祸;若用药者然,得良药则活人,得恶药则杀人。义兵之为天下良药也亦大矣。且兵之所自来者远矣,未尝少选不用。贵贱、长少、贤者不肖相与同,有巨有微而已矣。察兵之微:在心而未发,兵也;疾视,兵也;作色,兵也;傲言,兵也;援推,兵也;连反,兵也;侈斗,兵也;三军攻战,兵也。此八者皆兵也,微巨之争也。今世之以偃兵疾说者,终身用兵而不自知悖,故说虽强,谈虽辨,文学虽博,犹不见听。故古之圣王有义兵而无有偃兵。兵诚义,以诛暴君而振苦民,民之说也,若孝子之见慈亲也,若饥者之见美食也;民之号呼而走之,若强弩之射於深溪也,若积大水而失其壅堤也。中主犹若不能有其民,而况於暴君乎?

 

_THIS_IS_END_OF_ARTICLE_